POS24

แอพพลิเคชั่นจัดการหน้าร้านและออนไลน์

ระบบจัดการร้านค้า และ จัดการระบบขายหน้าร้าน และ ออนไลน์ สต๊อกสินค้าที่ครบจบที่แอปเดียว

ทดทองใช้ได้ทันที 30 วัน

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

นโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อแจ้งให้ผู้ใช้ทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ข้อมูล การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อให้มั่นใจเรื่องการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นความลับ รวมทั้งการเปิดเผยหรือการนำไปใช้ที่ต้องเป็นไปด้วยความรอบคอบ และคำนึงถึงความปลอดภัยของข้อมูลเป็นสำคัญ

นโยบายการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล POS24

เมื่อสมัครใช้บริการของ POS24 จะมีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ อีเมล ชื่อผู้ใช้งาน รหัสผ่าน ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่การติดต่อสื่อสารในการค้า และเมื่อท่านดำเนินธุรกรรม ซื่อ ขายผ่านบริการของเรา เช่น ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เลขที่บัญชี สลิปโอนเงิน เป็นต้น นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ POS24 จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่ หมายเลขไอพี ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน เวลาที่เข้าใช้งาน และรุ่นมือถือที่เข้าใช้งาน เป็นต้น

นโยบายการการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

POS24 ขอมูลทุกอย่างของท่านถูกเก็บเป็นความรับ จะถูกเปิดเผยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมเท่านั้น จะใช้ข้อมูลของท่านเพียง เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ จัดส่งสินค้า ประชาสัมพันธ์ หรือในการค้าขายต่างๆ เท่านั้น ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

นโยบายรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

POS24 จะจัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในรูปแบบ mysql เป็นระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ มีระยะเวลาในการจัดเก็บตลอดระยะเวลาให้บริการ POS24 และลบข้อมูลภายใน 90 วันทำการ นับจากวันที่สิ้นสุดการใช้งาน

นโยบายเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม

POS24 ไม่มีนโยบายเปิดเผยข้อมูล หรือ ให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในธุรกรรม ไม่ว่ากรณีใดๆ ยกเว้นหากมีกรณีกระทำความผิดทางด้านกฎหมายเท่านั้น

นโยบายการขอใช้สิทธิของท่านตามหลักกฎหมาย

ตามข้อกำหนดของกฎหมายท่านสามารถใช้สิทธิในการ ลบ แก้ไข ตลอดจนอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดก็ตามที่ POS24 จัดเก็บไว้ โดยเมื่อมีการส่งคำขอ เราจะดำเนินการทันที ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ โดยท่านมีสิทธิตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้
- สิทธิขอถอนความยินยอม
- สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูล
- สิทธิในการขอให้โอนถ่ายข้อมูล
- สิทธิขอคัดค้าน
- สิทธิขอให้ลบหรือทำลายข้อมูล
- สิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลชั่วคราว
- สิทธิในการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
- สิทธิร้องเรียน

ข้อมูลการติดต่อ

หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล มีข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับรายละเอียด หรือข้อมูลต่างๆสามารถติดต่อ
Admin POS24
Address: 32/19 ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก จ.มหาสารคาม 44170
Email: apatike@gmail.com
Facebook: fb.me/assavamet
Website : https://pos24.biz
Tel&Line: 0806590483